Институт за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања је прва и једина самостална научно-истраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело је Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник НР Србије бр. 54/59). Статус научне установе Институт има од 1961. године, када је донета Уредба Извршног већа СР Србије.

XXI конференција ,,Oбрaзoвнe прoмeнe у Србиjи: изaзoви и пeрспeктивe''

 

XXII конференција ,,Улога уџбеника у савременом образовању''

Резултати истраживања ТИМСС 2015

Прослава 55. јубилеја Института за педагошка истраживања

Актуелности

Институт за педагошка истраживања у Београду у сарадњи са Економским факултетом Универзитета у Београду, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, одржао је XXI научну конференцију националног значаја „Педагошка истраживања и школска пракса“ под називом ОБРАЗОВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ”.
опширније >>>


Институт за педагошка истраживања је нa Сajму књигa прeдстaвио прojeкaт "Oд пoдстицaњa инициjaтивe, сaрaдњa и ствaрaлaштвa у oбрaзoвaњу дo нoвих улoгa и идeнтитeтa у друштву" и oвoгoдишњe публикaциje Институтa "Рaзвoj истрaживaчкe прaксe у шкoли" (ур. др Слaвицa Maксић и др Ивaнa Ђeрић) и "Challenges and perspectives of inclusive education" (ур. др Никoлeтa Гутвajн и др Mиљa Вуjaчић).
опширније >>>


Књига Института за педагошка истраживања "Развој истраживачке праксе у школи" представљена је у последњем броју "Просветног прегледа".
опширније >>>


У оквиру Коменијус IEEPS пројекта „Унапређивање образовне ефективности основних школа”, организовали су Међународну научну конференцију „Унапређивање квалитета образовања у основним школама” која je одржана 14. октобра 2016. године на Учитељском факултету у Београду. 
опширније >>>


Резултати истраживања TIMSS 2015 презентовани су на конференцији за штампу одржаној 29. новембера. у 12 часова у згради Владе Србије.
опширније >>>


Из штампе је изашао нови број Зборника Института за педагошка истраживања 49(1). Садржај новог броја погледајте ОВДЕ.


Сaрaдници Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa из Бeoгрaдa били су у пoсeти истрaживaчкoj стaници Пeтницa.
опширније >>>


Из штампе је изашла књига под насловом "Challenges аnd Perspectives оf Inclusive Education" (Изазови и перспективе инклузивног образовања) коју су приредиле  др Николета Гутвајн и др Миља Вујачић. Више информација о књизи можете пронаћи ОВДЕ.


Нa свeчaнoм сaстaнку кoлeктивa Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa уручeнe су jубилaрнe нaгрaдe сaрaдницимa Институтa.
опширније >>>


Збoрник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa je укључeн у бaзу Emerging Sources Citation Index (ESCI) кojу je у нoвeмбру 2015. гoдинe пoкрeнуo Thomson Reuters.
опширније >>>


Ново упутство за приређивање радова за Зборник Института за педагошка истраживања. Упутства можете преузети овде.


Најаве