Циклус симпозијума :ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА, ОБРАЗОВАЊЕ

Циклус симпозијума

ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА, ОБРАЗОВАЊЕ


Организатор:

Институт за педагошка истраживања, Београд Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад Природно-математички факултет, Нови Сад
Период одржавања: 2001-2007.
Председник програмског одбора: Проф. др Мирчета Даниловић
Генерални cекретар: Ивана Луковић

Поље примене савремене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу још увек није довољно истражено, нити постоје адекватни облици, методе и технике њене примене. Истраживања у оквиру циклуса симпозијума Технологија, информатика, образовање доприносе осавремењивању образовног процеса и процеса учења, дајући теоретска и практична решења за превазилажење класичних облика наставе. Циљ циклуса симпозијума је да укаже на могућности, значај и улогу савремене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу. Радови са симпозијума обједињени су у зборнику радова Технологија, информатика, образовање, који представља резултате бројних истраживања у овој области и упознаје јавност са могућностима и начинима примене информационо-комуникационих технологија у образовном процесу.