Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије
УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАЊА У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕФинансијер пројекта:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије


Руководилац пројекта:
др Емилија Лазаревић, научни саветник 


Руководиаци потпројеката: 
др Николета Гутвајн, научни сарадник
др Душица Малинић, научни сарадник
др Нада Шева, научни сарадник 


Време реализације:
2011-2017 


Област:
Унапређивање доношења државних одлука и афирмација националног идентитета


Програм:
Интегрална и интердисциплинарна истраживања


Партнери у реализацији пројекта су:

- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду

- Факултет спорта и физичког васпитања у Београду

- Филозофски факултет у Београду

- Педагошки факултет у Јагодини


Предмет проучавања су квалитет и доступност образовања у процесима модернизације Србије у контексту остваривања актуелних циљева друштвеног развоја земље

Циљ пројекта је да се испитају карактеристике образовног система Србије и проуче услови који могу допринети његовој модернизацији.

 

Врста истраживања: интердисциплинарна теоријска, емпиријска, експериментална и акциона истраживања

 

Пројекат се састоји од три потпројекта:

1. Квалитет и ефикасност образовања

- Обезбеђивање стицања кључних компетенција ученика у основној и средњој школи и стицање релевантног и употребљивопг знања кроз школско учење

- Подстицање креативности, иновативности и предузетништва у образовању

- Стварање окружења стимулативног за учење и мотивисаност ученика

- Школска ефективност

- Планирање образовне политике у складу са циљевима друштвеног развоја земље

2. Доступност, праведност и партиципативност система образовања

- Испитивање услова и могућности за успешну реализацију инклузивног образовања

- Допринос институционалног предшколског васпитања и образовања доступности и праведности образовног система

-  Проучавање начина и услова остваривања партнерске сарадње школе и породице за добробит детета

- Стварање сигурне и безбедне школске средине и обезбеђивање партиципативности у образовању

3. Професионални развој наставника

- Разматрање системских решења, претпоставки, облика и модела професионалног развоја наставника

- Испитивање перцепције и потреба наставника у вези са иновирањем наставе

- Проучавање услова за унапређивање комуникационих компетенција наставника

- Анализа компетенција наставника за рад са неуспешним ученицим

 

Очекивани научни и практични резултати

 

1. Научни резултати:

Теоријски оквир за конципирање и дизајнирање ефикаснијег и успешнијег процеса образовања и васпитања који ће подржати развој релевантних компетенција свих учесника у процесу и подстицати креативни приступ на свим нивоима система

2. Практични резултати:

- Педагошке импликације за мењање постојеће образовне политике и праксе

- Предлагање измена у организацији образовног система и

- Подизање квалитета васпитно-образовног рада унутар њега

Преузмите презентацију пројекта ОВДЕ.