Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Снежана Мирков

 • Звање: научни сарадник

  Област интересовања: различити аспекти процеса учења у академском окружењу, њихови међусобни односи и везе са ефектима учења који се остварују у наставном процесу.

  Телефон: 011 2681-127

  Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је 1989. године на Одељењу за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Магистарску тезу под називом „Навике и технике учења и квалитет знања ученика“ одбранила је 1996. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом „Зависност успеха на студијама од постављених циљева и примењених стратегија учења“ одбранила је 2008. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО

У периоду од 1990. до 1992. године радила је у неколико београдских школа као стручни сарадник – педагог. У Институту за педагошка истраживања запослена је од 1993. године.

ОБЛАСТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ АНГАЖОВАЊА И АНГАЖОВАЊЕ У ИНСТИТУТУ

Области њених истраживачких интересовања су различити аспекти процеса учења у академском окружењу, њихови међусобни односи, као и везе са ефектима учења који се остварују у наставном процесу. Бави се личним циљевима које ученици постављају у учењу и стратегијама које примењују, начинима на које опажају своје способности за учење, као и саморегулацијом у учењу. Последњих година истражује епистемолошка уверења студената и њихове односе са другим компонентама учења, у циљу откривања могућности за усавршавање процеса учења/наставе и припремања студената за целоживотно учење.

Аутор је монографија „Учење учења“ (Београд: Задужбина Андрејевић, 1999) и „Учење –зашто и како: приступи у проучавању чинилаца који делују на учење“ (Београд: Институт за педагошка истраживања, 2013), као и великог броја чланака у научним часописима и саопштења на научним скуповима у земљи и иностранству.

Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

Настава и развој (1993−1994)

Васпитање, образовање и школа у савременом друштву (1995–2000)

Васпитање и образовање за изазове демократског друштва (2001–2005)

Образовање за друштво знања (2006–2010)

Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2011–2019)

Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (2011–2019)

Руковођење:

Руководилац пројекта Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (2012–2014).

Члан Управног одбора Института за педагошка истраживања (2010-2013).

Председник Научног већа Института за педагошка истраживања (2016-2017).

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан редакције часописа „Зборник Института за педагошка истраживања“.

Рецензент часописа „Зборник Института за педагошка истраживања“, „Настава и васпитање“, „Иновације у настави“, „Психолошка истраживања“, „Специјална едукација и рехабилитација“  и часописа за друштвене науке „Теме“.

Члан Комисије за акредитацију програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за школску 2016/2017 и 2017/2018 годину.

Током 2019. године учествује у програму обуке намењене унапређивању наставничких компетенција запослених на универзитету.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Mirkov, S. (1999): Učenje učenja. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Mirkov, S. (2013). Komponente u modelima učenja: načini operacionalizacije i  međusobni odnosi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, God. 45, Br.1, 62-85.
 • Mirkov, S. (2013). Učenje - zašto i kako: Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na   učenje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Mirkov, S. (2014). Uloga samoregulacije u različitim pristupima učenju. Zbornik  Instituta za pedagoška istraživanja, God. 46, Br.2, 251 - 276.
 • Mirkov, S. (2018). Podsticanje otvorenosti za učenje i razvoj: istraživački nalazi o komponentama u procesu učenja. U: Emilija Lazarević, Nikoleta Gutvajn, Dušica Malinić i Nada Ševa (Ur.) Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u Srbiji (str. 123-146). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.