ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Унaпрeђивaњe квaлитeтa и дoступнoсти oбрaзoвaњa у Србиjи

Unapredjivanje korice 1Унaпрeђивaњe квaлитeтa и дoступнoсти oбрaзoвaњa у Србиjи
  
Емилија Лазаревић, Николета Гутвајн, Душица Малинић, Нада Шева 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2018 
Цена: - 
            

 

 

Аутори радова полазе од савремених теоријскоистраживачких парадигми при разматрању квалитета образовања и васпитања, заузимају критички став указујући на добре стране и слабости појединих пракси ... Избор и квалитет обраде релевантних тема, научна компетентност аутора, референтност извора, као и интерактивни квалитет текста чине овај тематски зборник вредном публикацијом.

Проф. др Снежана Стојиљковић (из рецензије)

Аутори се доследно залажу да пракса прихвати добре теоријске претпоставке, да уважи образовноваспитне законитости, да следи достигнућа педагошке науке, да се ослободи праксистичке учмалости и незаинтересованости, да се подигне на ниво научне спознаје и да је спроводи у живот. Само тако ће потреба за остваривањем квалитетнијег и доступнијег образовања постати ближа и стварнија.

Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић (из рецензије)

Теоријске расправе и анализе емпиријских истраживања, као и понуђене препоруке проистекле из ових радова доприносе бољем разумевању постојећег стања и стварању доброг окружења за спровођење препоручених активности у правцу обезбеђивања квалитетнијег и доступнијег образовања за све популације ученика.

Проф. др Сања Ђоковић (из рецензије)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред