ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Специфичне сметње у развоју

E Lazarevic Specificne smetnjeСпецифичне сметње у учењу 
  
Емилија Лазаревић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2015 
Цена: - 
            

 

 

 

Монографија „Специфичне сметње у учењу“ представља изузетно важан допринос аутора да се нашој научној и стручној јавности представи обједињен преглед актуелних дешавања у области специфичних сметњи у учењу: дислексије, дисграфије и дискалкулије. У монографији се систематично, прецизно и исцрпно приказује теоријски приступ и емпиријско сагледавање актуелног и значајног интердисциплинарног питања специфичних сметњи у учењу. Разматрања нису само заснована на теоријским претпоставкама и налазима истраживања других аутора, већ су претпоставке и закључци о поменутим проблемима базирани и на основу емпиријских истраживања ауторке монографије. Овако конципиран рукопис намењен је теоретичарима и истраживачима у области образовања, као и онима који су оријентисани ка практичном решавању проучаваних проблема у школском и породичном контексту.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред