ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење

Ucenje Snezana Mirkov 1Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење
  
Снежана Мирков
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2013.
Цена: 1000 дин 
            

 

 

 

У монографији Снежане Мирков „УЧЕЊЕ – ЗАШТО И КАКО: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење” разматрани су приступи у теоријском и емпиријском проучавању чинилаца који делују на процес и ефекте учења. Ови приступи су међусобно повезани и омогућавају да се из различитих перспектива сагледају актуелни проблеми образовања у савременом друштву. Истраживање проблема везаних за учење резултирало је обухватном анализом и критичким преиспитивањем импликација различитих приступа у проучавању чинилаца који делују на учење. Ауторка инсистира на активној и динамичкој улози појединца у процесу учења. Полазно становиште односи се на то да је смисао образовања у оспособљавању ученика за самостално учење током живота. Учење је схваћено као конструктиван процес и указано је на потребу истраживања способности ученика да регулишу своје учење и обучености наставника да створе погодне услове за учење, у којима ће ученик желети да учи и сам одређује сопствене потребе у учењу. Допринос овог рада огледа се у повезивању теоријских схватања и налаза емпиријских истраживања са испитивањем могућности унапређивања процеса учења и наставе. Тумачење теоријских поставки и навођење истраживачких налаза који потврђују, оповргавају или допуњују теоријске поставке пружа читаоцу могућност да сагледа директне импликације теоријских и емпиријских приступа за процес наставе и учења. Текст се састоји од девет поглавља: Улога учења и знања у савременом друштву; Психолошко-педагошка схватања о знању и настави; Конструктивистичка схватања о учењу; Схватања ученика о учењу и знању; Циљеви учења; Стратегије учења; Приступи учењу – односи између мотива/циљева и стратегија учења; Регулација у учењу и Теорија самодетерминације: другачији поглед на циљеве и регулацију у учењу.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред