ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Неуспех у школској клупи

Neuspeh u skolskoj klupiНеуспех у школској клупи
  
Душица Малинић
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2009
Цена: 500 дин

 

 

 

 

Наслов ове књиге* настао је у тежњи да се уобличе сопствена размишљања, истраживачки налази и теоријска разматрања која нас упућују на потребу преиспитивања и деконструисања уобичајене и широко прихваћене синтагме »школски неуспех«. У том смислу, могуће је говорити о неуспеху не само као о личној, интимној варијабли појединца, односно ученика, већ и као о феномену који одражава обележја свеукупног контекста школске средине. На тај начин проблем неуспеха могуће је посматрати из различитих перспектива. Једна перспектива омогућава сагледавање школског неуспеха као компоненте животних планова ученика и његове породице, односно са аспекта социјалног контекста и система вредности које је породица развила и даље развија, као и ставова према врсти успеха који је потребан за остварење животног плана. Друга перспектива проистиче из питања каква се све значења неуспеха могу развијати када се посматрају са аспекта школе, односно са становишта одређених норми (законских и системских решења, школских прописа оличених у статуту школе), наставе и наставника. Управо овакав приступ проучавању проблематике школског неуспеха омогућио је структуирање књиге у четири тематске целине.

Прва целина односи се на разматрање дефиниција концепта школске неуспешности и појавнних облика овог феномена. Указано је на различите приступе у одређивању овог концепта зависно од теориjског опредељења аутора као и примењене методологије истраживања. Описани су начини на основу којих се за неког ученика може рећи да је неуспешан у школском контексту и акцентовани су недостаци појединих облика идентификовања неуспешних ученика у школи.

            Друга тематска целина посвећена је разматрању потенцијалних узрока школског неуспеха. Опажено је да различите детерминате ширег социјалног и културолошког контекста у коме ученик живи значајно доприносе његовом ниском постигнућу у школи. Посебно је указано на показатеље породичне средине за које је емпиријски утврђено да утичу на појаву неуспеха. Анализаран је школски контекст са аспекта наставе и наставника, као значајних чинилаца неуспеха ученика и наглашена је потреба за променом у настави и наставним активностима у циљу стварања оптималне атмосфере за успешан рад ученика. Коначно, указано је на различите индивидуалне карактеристике које неуспешни ученици испољавају у школској клупи.

            У трећем делу књиге изложени су резултати сопственог истраживања  усмереног на испитивање неких варијабли породичног контекста и персоналних карактеристика ученика који су понављали и ученика који нису понављали разред у основној школи. Истовремено, истраживање је послужило и за конструисање Модела за препознавање потенцијалних поноваца у основној школи.

Четврта тематска целина односи се на разматрање могућих начина  превенције и интервенције у области школског неуспеха, с обзиром на различите  типологије неуспешних ученика. Акцентована су она решења која су емпиријски проверена и која су се показала као ефикасна у пракси, уз посебан нагласак на значају сарадње два суштинска контекста, породице и школе, у суочавању са проблемом школске неуспешности.

Књига је намењена свима који се професионално баве овом проблематиком (наставницима, стручним сарадницима, креаторима школског система), али и заинтересованим родитељима који неуспех у школи препознају или желе да избегну као део свог животног проблема и проблема свог детета.* Књига представља резултат рада на пројекту »Образовање за друштво знања«, број 149001     (2006-2010), чију реализацију финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред