ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Kreativna nastava u praksiКреативна настава у пракси: игра и истраживање 
  
Јасмина Шефер, Нада Ангеловски и Зорица Милошевић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            

 Као круна вишегодишњег рада ове ауторе и њених сарадница створен је конкретан производ у виду практичних примера за учитеље. Ово је начин на који аутори афирмишу идеју да педагошка истраживања треба превасходно да имају "производ" који води побољшању процеса образовања. Проблематика је значајна са становишта преиспитивања доминантне педагошке парадигме која подразумева предметно расцепкано проучавање природних и друштвених феномена и отежава разумевање света који децу окружује. Ауторка са сарадницима храбро и са научном систематичношћу и отвореношћу анализира спроведено вишегодишње истраживање, што представља посебан научни допринос.

Проф. др Гордана Зиндовић
(из рецензије)


Практичари текст могу схватити као инструкцију или инспирацију за обогаћивање сопствене наставне праксе. Доступан је велики број конкретних примера за наставу. Прво је описан процес рада по разредима како би се стекао утисак о атмосфери и имплицитним порукама које смо слали ученицима. Затим следе записи о утисцима учитеља који су реализовали огледни програм у градској и сеоској школи. На крају су изложене припреме за часове које наставника може да користи и обогаћује. Циљ овог текста је у томе да прикаже низ методичких решења за обраду неких наставних садржаја из наставног програма.

Ауторке
 (из Увода)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред