ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Верска настава и грађанско васпитање у Србији

Sken Versko i gradjanskoBерска настава и грађанско васпитање у школама у Србији 
  
Снежана Јоксимовић
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2003. 
Цена: -
Комплетну скенирану ПДФ верзију књиге можете прочитати или преузети           

Увођење верске наставе и грађанског васпитања у школе у Ср­бији представља значајну новину како због садржаја ових пред­мета тако и због њиховог статуса. Иако је законска ре­гу­ла­тива допуштала могућност изборних предмета и раније, у на­шој донедавној школској пракси ова могућност је мало ко­ришћена. Поред стручне аргументације о значају изборних пред­мета и истраживачких налаза о заинтересованости уче­ни­ка за изборне предмете, непосредни подстицај за оства­ри­ва­ње ове могућности у основним и средњим школама у Ср­би­ји дошао је са залагањима за увођење верске наставе. О уво­ђењу верске наставе у наше школе вођене су многе рас­пра­ве последњих десетак година, у којима су се чула оп­ре­ч­на мишљења и међусобно супротстављени аргументи. По­ред ра­справе о томе да ли је верској настави уопште место у шко­ли, покретана су и питања циљева и садржаја овог пред­ме­та, његовог статуса (факултативни, обавезни, избор­ни), као и наставног кадра који би реализовао верску наставу у школи.

Осим општих расправа, ставови према увођењу верске на­ставе у школе прибављани су путем испитивања јавног мње­ња и мишљења појединих циљних група (родитеља, нас­тавника, ученика, студената), непосредније заинтересо­ва­них и укључених у школски живот. Подаци истраживања по­ка­зују да је, у целини гледано, идеја о верској настави по­др­жа­на, али најчешће само за оне који то желе, што значи да не би требало да буде обавезан предмет. Ако се постојање из­бор­них предмета схвати као један од показатеља демо­кра­ти­за­ције образовања, онда се може рећи да је демократизацији на­шег школског система посредно допринела одлука о уво­ђе­њу верске наставе у школе као предмета који није оба­ве­зан за све ученике. Идеја о томе шта би био алтернативни из­бор сазревала је поступно (било је речи о етици, моралном вас­питању, васпитању за демократију) да би се на крају ис­крис­талисала као могућност да се бира између верске нас­та­ве и грађанског васпитања.

У јесен 2001. године верска настава и грађанско вас­пи­та­ње уводе се као факултативни предмети у први разред ос­новне и први разред средње школе, што практично значи да­ уче­ници могу да похађају наставу оба предмета, да изаберу јед­ну од две понуђене могућности или ниједну. Родитељи и уче­ници сусрећу се са могућношћу избора између два школ­с­ка предмета од којих је један постојао пре педесет година, а други се први пут јавља у школама у Србији. Следеће школ­ске године (2002/2003) верска настава и грађанско васпитање до­бијају статус изборних предмета на оба нивоа школовања, што подразумева обавезан избор и обавезно похађање једног од ова два предмета. За генерацију ученика, који су 2001. го­ди­не започели факултативно похађање ових предмета, они и да­ље остају факултативни.

Током прве половине 2002. године, у организацији Ми­нистарства просвете и спорта Републике Србије спроведена је евалуација факултативне наставе грађанског васпитања, док о ефектима верске наставе није било емпиријских ис­тра­жи­вања ширих размера. Такође, није било испитивања реа­ли­зације верске наставе и грађанског васпитања као оба­вез­них изборних предмета. Поставља се питање остварености ци­љева ових предмета, а пошто је реч о изборним пред­ме­ти­ма, потребно је утврдити у којој мери су испуњена оче­ки­ва­ња родитеља и ученика од наставе предмета који су иза­б­ра­ли. Праћење и евалуација наставе и њених ефеката од по­себ­ног је значаја када се врше одређене измене и уводе новине у шко­ле, како би се благовремено уочиле тешкоће, евентуалне сла­бости, као и добре стране унетих новина. Ово тим пре што реформа образовања предвиђа увођење већег броја из­бо­рних предмета и тема, што покреће важна питања у вези са њиховим циљевима и исходима, садржајем, обимом и на­чи­ном реализације.

У намери да се оствари увид у начин реализације и ефек­те верске наставе и грађанског васпитања у школама у Ср­бији, Институт за педагошка истраживања из Београда спр­овео је испитивање у сарадњи са Центром за емпиријска ис­траживања религије из Новог Сада. Испитивањем су обу­х­ва­ћени родитељи ученика првог разреда основне школе и уче­ници првог разреда средње школе, на крају прве школске го­дине у којој су верска настава и грађанско васпитање били об­а­везни изборни предмети. Поред сарадника Института и Цен­тра, у прикупљању истраживачких података учествовали су и стручни сарадници школа које су ушле у узорак истра­жи­вања. Истраживање о чијим ће налазима и импликацијама бити речи у овој књизи, обављено је током маја 2003. године у више места у Србији. Да би се добијени подаци боље разу­ме­ли и тачније интерпретирали, претходно је приказан и ана­лизиран наставни програм и пратећа релевантна докуме­н­та о наставном плану и програму предмета верска настава и грађанско васпи­та­ње.

У прилогу Увођење предмета верска настава најпре је дат кратак осврт на статус веронауке у Србији до завршетка Дру­гог светског рата када веронаука престаје да буде део шко­лског система, као и осврт на друштвени контекст у коме је дошло до поновног увођења верске наставе у наше шко­ле. Овај прилог такође садржи основне информације о ци­љевима, наставном плану и програму верске наставе пра­во­славни катихизис. Мада је верска настава предвиђена за при­паднике седам цркава и верских заједница, овде се гово­ри само о православном катихизису, пошто се и истражи­вач­ки подаци односе на реализацију верске наставе Српске пра­во­славне цркве.

Прилог Увођење предмета грађанско васпитање пружа увид у околности које су довеле до увођења овог предмета у шко­ле у Србији, и приказ циљева, наставног плана и прог­ра­ма овог предмета. Пошто је наставни план и програм гра­ђан­ског васпитања као обавезног изборног предмета незнатно из­мењен у односу на факултативни предмет, најпре су изло­же­ни циљеви, задаци и садржај факултативног предмета, а за­тим је указано на промене које се односе на изборни пред­мет. У овом делу су укратко приказани резултати евалуације гра­ђанског васпитања као факултативног предмета, на осно­ву које су извршене одређене измене наставног програма гра­­ђанског васпитања.

Остали текстови у овој књизи усмерени су на анализу ре­зултата емпиријског истраживања о реализацији верске на­с­таве и грађанског васпитања као обавезних предмета у шко­лама у Србији. У тексту Мишљења родитеља о верској на­с­та­ви и грађанском васпитању у основној школи разматрају се подаци добијени испитивањем на узорку родитеља уче­ни­ка првог разреда основне школе. Прилог Мишљења ученика о верској настави и грађанском васпитању у средњој школи бави се резултатима испитивања ученика првог разреда сред­ње школе о настави ова два изборна предмета. У оба прилога анализирају се разлози којима су се родитељи и ученици ру­ко­водили приликом опредељивања за одређени пред­мет, за­до­вољство изабраним предметом, као и процене наставних са­држаја, начина реализације и ефеката изборног предмета.

У прилогу Реализација верске наставе у основним и сред­њим школама, анализирани су заједно подаци прику­п­ље­ни испитивањем родитеља чија деца похађају верску нас­та­ву у основној школи и ученика који прате верску наставу у средњој школи. Исти смисао има прилог Реализација гра­ђан­с­ког васпитања у основним и средњим школама, у коме је из­вршено поређење налаза из испитивања родитеља ученика ос­новне школе који су изабрали предмет грађанско васпи­та­ње и ученика средње школе који похађају наставу грађа­н­ског васпитања. У оба прилога учињен је покушај да се дође до општијих показатеља о реализацији два изборна предмета.

На основу података спроведеног истраживања и извр­ше­них анализа, у делу Закључци и препоруке сумирани су нај­важнији налази и дати предлози, како би се настава ових из­борних предмета унапредила. Књига још садржи прилоге са одговорима испитаних родитеља и ученика на отворена пи­тања, који потврђују разноврсност потреба и велика оче­ки­вања од верске наставе и грађанског васпитања. Исказани захтеви родитеља и ученика представљају изазов и обавезу за школу која се демократизује и која настоји да код младих подстиче демократске вредности. У целини, позитивна ис­кус­тва и тешкоће у реализацији наставе ових изборних пред­ме­та могу да буду од користи приликом даљег планирања и ос­тваривања религијског и грађанског васпитања у току ос­нов­ног и средњег школовања.

У нади да ће појављивање ове књиге допринети унапре­ђи­вању васпитно-образовне праксе у нашим школама, изра­жа­вамо велику захвалност свима који су то омогућили. Зах­ва­љујемо се на предусретљивости школама у којима је реа­ли­зовано истраживање, њиховим стручним сарадницима на ис­пољеном ентузијазму и професионалности приликом спро­­во­ђења испитивања, као и родитељима и ученицима на ис­кре­ном учешћу у овом испитивању. Посебну захвалност упу­ћу­јемо Центру за емпиријска истраживања религије у Но­вом Саду и Грађанским иницијативама у Београду који су помогли објављивање ове књиге.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред