ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Послушношћу до знања

Vladimir DzinovicПослушношћу до знања
  
Владимир Џиновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2010
Цена: 500 дин
             

 

У времену све неразговетнијих граница и, томе упркос, истодобних великих затегнутости и суштинских сукоба између (али и унутар) различитих парадигматских приступа истраживању у области образовања, Владимир Џиновић је у окриљу Фукоовог постструктурализма обавио проницљиво истраживање/написао вредну и занимљиву књигу "Послушношћу до знања", која сведочи о великим и снажним могућностима постструктурализма М. Фукоа (и, посебно генеалогије) за неопходну, драгоцену критичку анализу тенденција, политика и пракси у образовању, а посредно сведочи и о вредности тзв. "Нове парадигме" истраживања у области образовања.

Проф. др Живан Ристић (из рецензије)

Посебну смелост и самосталност у научном промишљању аутор показује изричући претпоставку да "управо пракса послушности која је утемељила, усмерила, обликовала образовање... (у Србији с краја 19. и почетка 20. века)... представља извор свих дискурса школског неуспеха".

Др Славица Шевкушић (из рецензије)


Аутор је показао како је школски неуспех спрега економских, политичких и ширих друштвених околности, а не, како се традиционално претпоставља, једино домен личних, индивидуално иманентних способности, односно неспособности. Узимајући ово у обзир, ово дело у својој трансдисциплинарности обезбеђује веома вредну теоријску (и метатеоријску) позицију у сагледавању неодвојивости знања/моћи које су уграђене у мање или више скривене стратегије за класификацију људи као успешних или неуспешних - у почетку у оквирима школског система, а касније и на нивоу животних успеха/неуспеха.

Проф. др Душан Маринковић (из рецензије)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред