ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Даровито дете у школи

smaksic knjigaДаровито дете у школи
  
Славица Максић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 1998. 
Цена: - 
             

Књига је посвећена проучавању образовних могућности за даровите ученике које би подржале њихов развој. У ове ове сврхе разматрају се теме: природа даровитости и њено мерење, облици и методе васпитно-образовног рада са даровитим ученицима, вредновање и процењивање образовне подршке за даровите, однос јавног мњења према даровитости и однос наше средине према даровитима и њиховом образовању.  Резултати истраживања указују да наши наставници, ученици и њихови родитељи описују даровитост преко способности, учења, постигнућа, мотивације и креативности. Најјачу подршку посебној образовној понуди за даровите ученике дају наставници, а најмању ученици. Код даровитих ученика предност се даје подстицању стваралашке оријентације, а код осталих развоју радне оријентације у школи. Испитивање ефеката релевантних карактеристика наставника, ученика и њихових родитеља на исказана мишљења открива да је најзначајније њихово лично искуство са даровитостошћу и посебном образовном подршком за даровите. У завршном поглављу предложено је редефинисање проблема образовања и васпитања даровитих ученика у подстицање способности, талената и креативности ученика. 
Напомена: Књига је под истим називом објављена поново (2007) у издању Завода за уџбенике.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред