ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Увaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих

uvazavanjerazlicitostiУвaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих 
  
Рајка Ђевић, Николета Гутвајн 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2018. 
Цена:

 

 

Монографија је корисна, занимљива, иновативна, информативна и добро структурирана. Одабрани проблем разматран је са становишта савремених теоријских схватања, али је и емпиријски детаљно истраживан.

Проф. др Слободанка Гашић-Павишић (из рецензије)

Теоријске расправе и налази емпиријских истраживања које нуди ова публикација доприносе бољем разумевању претпоставки успешног остваривања инклузивног образовања, али и начина на које је могуће деловати у правцу обезбеђивања квалитетније подршке развоју позитивних потенцијала детета.

Проф. др Вера Спасеновић (из рецензије)

Монографија садржи обухватан, систематичан критички преглед теоријских разматрања и истраживања у области инклузивног образовања. Писана је јасним и разумљивим језиком.

Проф. др Вера Радовић (из рецензије) Књигу можете преузети ОВДЕ.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред