ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Увaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих

uvazavanjerazlicitostiУвaжaвaњe рaзличитoсти у функциjи пoзитивнoг рaзвoja дeцe и млaдих 
  
Рајка Ђевић, Николета Гутвајн 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2018. 
Цена:

 

 

Монографија је корисна, занимљива, иновативна, информативна и добро структурирана. Одабрани проблем разматран је са становишта савремених теоријских схватања, али је и емпиријски детаљно истраживан.

Проф. др Слободанка Гашић-Павишић (из рецензије)

Теоријске расправе и налази емпиријских истраживања које нуди ова публикација доприносе бољем разумевању претпоставки успешног остваривања инклузивног образовања, али и начина на које је могуће деловати у правцу обезбеђивања квалитетније подршке развоју позитивних потенцијала детета.

Проф. др Вера Спасеновић (из рецензије)

Монографија садржи обухватан, систематичан критички преглед теоријских разматрања и истраживања у области инклузивног образовања. Писана је јасним и разумљивим језиком.

Проф. др Вера Радовић (из рецензије) Књигу можете преузети ОВДЕ.

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред