ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ У ДЕЛИМА СРПСКИХ ПИСАЦА И НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

Kорицa rasklop 

Јелена СТЕВАНОВИЋ
Јадранка МИЛОШЕВИЋИздавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

У књизи су сви радови методолошки добро опремљени историјом теме у богатој литератури, јасно дефинисаним циљевима истраживања, детаљном обрадом грађе која води до поузданих резултата... Све анализе засноване су на тврдој теоријској подлози лексикологије, семантике и граматике, као и методике српског језика и књижевности, што њиховим стилистичким и методичким аспектима даје егзактан карактер.
Проф. др Миланка БАБИЋ (из рецензије)

Значај ове публикације је могуће сагледати у два основна контекста. Први се односина лексичко-семантичке и стилске одлике представљних дела одабраних српскихписаца, које у научном дискурсу одређују развој филологије, лексикологије, граматике и српског језика уопште. Другим контекстом се потврђују педагошко-методичке вредности овог рукописа, пре свега у односу на његову употребљивост у савременој настави српског језика и књижевности, могућност очигледног сагледавања и представљања образовних садржаја, самим тим активизације, промишљања и развоја ученика.
Проф. др Емина КОПАС-ВУКАШИНОВИЋ (из рецензије)

Монографија спада у категорију оригиналних научних радова. Она представља нов иновативан и оригиналан допринос лингвостилистичком тумачењу одабраних књижевних дела и њиховом увођењу у наставу, у складу са новијим методичким стратегијама. Монографија формално и садржински задовољава строге захтеве научно-теоријског дискурса.
Проф. др Тиодор РОСИЋ (из рецензије)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред