ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Емилија ЛАЗАРЕВИЋ
Душица МАЛИНИЋ
Николета ГУТВАЈН
Нада ШЕВА

Издавач: 
Институт за педагошка истраживања 

БЕОГРАД, 2019.

Циљ ове научне публикације (те и сваког рада понаособ) је сагледавање значајних питања за унапређивање квалитета наставе и учења у процесима модернизације наше земље. Он
је постигнут реализовањем теоријских, компаративних, емпиријских, експерименталних, лонгитудиналних и акционих истраживања чији налази представљају значајан допринос развоју и модернизацији образовања у Србији, како на теоријском, тако и на практичном плану. У предложеним радовима налазимо научно засноване одговоре на изазове модернизације образовања. Истраживачки резултати презентовани и интерпретирани у појединачним текстовима пружају ваљану основу за формулисање препорука с циљем мењања постојеће образовне политике и праксе, с циљем унапређивања и подизања квалитета образовног система и образовноваспитног рада у контексту процеса модернизације.
Др Шефика Алибабић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Текст публикације, у целини, нуди синергијски приступ проучавању одабраних проблема, јер су их чланови ауторског тима сагледавали веома пажљиво, кроз мрежу сложених макро и микро педагошких процеса. Појединачни резултати обједињени су у кохерентну динамичку мрежу и огледају се у рефлектовању промена образовног система у процесу модернизације Србије...
...Утисак је да у нашој досадашњој релевантној литератури није толико простора посвећено овој проблематици, на овакав начин, те би се могло констатовати да је тематски зборник јасно упориште свима који су, на било који начин, ангажовани у образовању. Већ ово је хвале вредан квалитет који ову прубликацију издваја од других и даје јој легитимитет не само истраживачке студије, већ и водича за унапређење квалитета наставе и учења, на свим нивоима у нашем образовном систему.
Др Оливера Гајић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Аутори полазе од чињенице да се данас „компетенција за доживотно образовање“ сматра једном од кључних компетенција у савременом образовању, и да је процес учења континуирани процес који се целоживотно одвија. На глобaлном и националном нивоу већ дуже време отворено је питање стицања компетенција које би појединцу омогућиле да проактивно, креативно, иновативно, стручно и одговорно испуњава савремене професионалне захтеве и решаве проблеме....
...Радови у оквиру овог зборника доносе критичку анализу значајних питања наставе и учења у школском и породичном контексту. Приложене резултате истраживања са значајним новим закључцима, критичким конфронтацијама и анализама налаза сматрамо посебним доприносом ове својеврсне научне синтезе чије ће педагошке импликације у значајној мери утицати на промене образовне праксе у функцији модернизације Србији.
Др Александар Стојановић, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред