Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Специфичне сметње у развоју

E Lazarevic Specificne smetnjeСпецифичне сметње у учењу 
  
Емилија Лазаревић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2015 
Цена: - 
            

 

 

 

Монографија „Специфичне сметње у учењу“ представља изузетно важан допринос аутора да се нашој научној и стручној јавности представи обједињен преглед актуелних дешавања у области специфичних сметњи у учењу: дислексије, дисграфије и дискалкулије. У монографији се систематично, прецизно и исцрпно приказује теоријски приступ и емпиријско сагледавање актуелног и значајног интердисциплинарног питања специфичних сметњи у учењу. Разматрања нису само заснована на теоријским претпоставкама и налазима истраживања других аутора, већ су претпоставке и закључци о поменутим проблемима базирани и на основу емпиријских истраживања ауторке монографије. Овако конципиран рукопис намењен је теоретичарима и истраживачима у области образовања, као и онима који су оријентисани ка практичном решавању проучаваних проблема у школском и породичном контексту.