Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

E Lazarevic Nove uloge za novo dobaНове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе 
  
Емилија Лазаревић, Јелена Стевановић, Дејан Станковић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2015. 


 

 

 

Монографију Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе чини десет научноистраживачких радова који имају заједнички именитељ –унапређење квалитета образовне праксе: (1) Показатељи стручног усавршавања наставника српског језика и књижевности;  (2) Заједница наставничког јаства: метафора за разумевање професионалног идентитета наставника; (3) Улоге универзитетских наставника у развоју функционалних  знања студената и у њиховој професионалној едукацији; (4) Иновативни рад наставника у Србији: Подстицаји и препреке на примеру приступа Тролист, (5) Учење засновано на искусту: Изазов за савремену школу; (6) Учење из перспективе ученика: Синтеза емпиријских налаза; (7) Унапређивање наставе у основној школи: Перспективе ученика; (8) Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији; (9) Нова схватања лидерства у образовању и (10) Друштво и реформе: Образовне политике и политике идентитета. Радови објављени у овој монографији представљају допринос проучавању проблематике образовне праксе, будући да се са различитих аспеката разматрају улоге наставника, ученика, родитеља и лидера у овом процесу, али и улоге шире друштвене заједнице.
Сва разматрана питања чине веома важне сегменте за редефинисање и унапређивање васпитнообразовне праксе, као и за креирање услова у којима ће сви школски ресурси бити у функцији учења. Представљени резултати истраживања, утемељени на сагледавању различитих перспектива о поменутим проблемима, отварају простор за даљу анализу, дискусију и критичко промишљање о новим улогама свих актера васпитнообразовног процеса. Такође, значајан допринос ове монографије огледа се у чињеници да практичари могу у њој пронаћи низ подстицајних идеја за унапређивање сопствене праксе, те критичко промишљање о релевантним димензијама професионалног развоја у контексту „друштва које учи”.