Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ У ДЕЛИМА СРПСКИХ ПИСАЦА И НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

Kорицa rasklop 

Јелена СТЕВАНОВИЋ
Јадранка МИЛОШЕВИЋИздавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

У књизи су сви радови методолошки добро опремљени историјом теме у богатој литератури, јасно дефинисаним циљевима истраживања, детаљном обрадом грађе која води до поузданих резултата... Све анализе засноване су на тврдој теоријској подлози лексикологије, семантике и граматике, као и методике српског језика и књижевности, што њиховим стилистичким и методичким аспектима даје егзактан карактер.
Проф. др Миланка БАБИЋ (из рецензије)

Значај ове публикације је могуће сагледати у два основна контекста. Први се односина лексичко-семантичке и стилске одлике представљних дела одабраних српскихписаца, које у научном дискурсу одређују развој филологије, лексикологије, граматике и српског језика уопште. Другим контекстом се потврђују педагошко-методичке вредности овог рукописа, пре свега у односу на његову употребљивост у савременој настави српског језика и књижевности, могућност очигледног сагледавања и представљања образовних садржаја, самим тим активизације, промишљања и развоја ученика.
Проф. др Емина КОПАС-ВУКАШИНОВИЋ (из рецензије)

Монографија спада у категорију оригиналних научних радова. Она представља нов иновативан и оригиналан допринос лингвостилистичком тумачењу одабраних књижевних дела и њиховом увођењу у наставу, у складу са новијим методичким стратегијама. Монографија формално и садржински задовољава строге захтеве научно-теоријског дискурса.
Проф. др Тиодор РОСИЋ (из рецензије)