Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Емилија ЛАЗАРЕВИЋ
Душица МАЛИНИЋ
Николета ГУТВАЈН
Нада ШЕВА

Издавач: 
Институт за педагошка истраживања 

БЕОГРАД, 2019.

Циљ ове научне публикације (те и сваког рада понаособ) је сагледавање значајних питања за унапређивање квалитета наставе и учења у процесима модернизације наше земље. Он
је постигнут реализовањем теоријских, компаративних, емпиријских, експерименталних, лонгитудиналних и акционих истраживања чији налази представљају значајан допринос развоју и модернизацији образовања у Србији, како на теоријском, тако и на практичном плану. У предложеним радовима налазимо научно засноване одговоре на изазове модернизације образовања. Истраживачки резултати презентовани и интерпретирани у појединачним текстовима пружају ваљану основу за формулисање препорука с циљем мењања постојеће образовне политике и праксе, с циљем унапређивања и подизања квалитета образовног система и образовноваспитног рада у контексту процеса модернизације.
Др Шефика Алибабић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Текст публикације, у целини, нуди синергијски приступ проучавању одабраних проблема, јер су их чланови ауторског тима сагледавали веома пажљиво, кроз мрежу сложених макро и микро педагошких процеса. Појединачни резултати обједињени су у кохерентну динамичку мрежу и огледају се у рефлектовању промена образовног система у процесу модернизације Србије...
...Утисак је да у нашој досадашњој релевантној литератури није толико простора посвећено овој проблематици, на овакав начин, те би се могло констатовати да је тематски зборник јасно упориште свима који су, на било који начин, ангажовани у образовању. Већ ово је хвале вредан квалитет који ову прубликацију издваја од других и даје јој легитимитет не само истраживачке студије, већ и водича за унапређење квалитета наставе и учења, на свим нивоима у нашем образовном систему.
Др Оливера Гајић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Аутори полазе од чињенице да се данас „компетенција за доживотно образовање“ сматра једном од кључних компетенција у савременом образовању, и да је процес учења континуирани процес који се целоживотно одвија. На глобaлном и националном нивоу већ дуже време отворено је питање стицања компетенција које би појединцу омогућиле да проактивно, креативно, иновативно, стручно и одговорно испуњава савремене професионалне захтеве и решаве проблеме....
...Радови у оквиру овог зборника доносе критичку анализу значајних питања наставе и учења у школском и породичном контексту. Приложене резултате истраживања са значајним новим закључцима, критичким конфронтацијама и анализама налаза сматрамо посебним доприносом ове својеврсне научне синтезе чије ће педагошке импликације у значајној мери утицати на промене образовне праксе у функцији модернизације Србији.
Др Александар Стојановић, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду