Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Сажетак основних анализа TIMSS 2019

  • Уреднице: Ивана Ђерић, Николета Гутвајн, Смиљана Јошић, Нада Шева

  • Издавач: Институт за педагошка истраживања

Праћење глобалних образовних циљева:
како истраживање TIMSS може да помогне Државе чланице Уједињених нација (УН) су усвојиле 2015. године нови скуп глобалних циљева за одрживи развој (Sustainable Development Goal – SDG) до 2030. године, како би се решио проблем сиромаштва, неједнакости, болести, неодрживих образаца потрошње, климатских промена и других развојних изазова (IEA, 2020). SDG 4 вредности се односе на: „обезбеђивање инклузивног, равноправног и квалитетног образовања и промовисање могућности целоживотног учења за све”, док специфични циљеви промовишу обновљени и шири фокус на инклузију и правичност у образовању.

Вршњачко насиље
SDG 4.а – подразумева, између осталог, да се до 2030. године обезбеди безбедна, ненасилна, инклузивна и ефикасна средина за учење за све ученике. Проценат ученика четвртог разреда у Србији који доживе вршњачко насиље једном месечно је 15%, а једном недељно 3%. Ови подаци су значајно нижи у односу на међународни просек где је укупно 37% ученика известило да доживљава насиље једном месечно или једном недељно.
Просечно постигнуће из математике и природних наука ученика из Србије опада уколико бар једном
недељно или месечно доживљавају вршњачко насиље што је у складу са обрасцем који постоји у региону и на међународном нивоу.


Стручно усавршавање учитеља
Подразумева да се развијају академске квалификације учитеља на нивоу иницијалног образовања, као и да се интензивирају активности стручног усавршавања до 2030. године. Индикатор у оквиру овог циља се односи на повећање процента учитеља који ће посветити већи број сати стручног усавршавања у различитим областима математике и природних наука на годишњем нивоу. Нагласак је и на међународној сарадњи у професионалном учењу учитеља. Три најактуелније потребе учитеља из Србије у домену професионалог развоја у будућности су: интегрисање технологија у наставу математике/природних наука, унапређивање критичког мишљења и вештине решавања
проблема/истраживачке вештине у оба наставна предмета и одговарање на индивидуалне потребе ученика.

  • Књигу у целости можете преузети ОВДЕ.