Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Образовање за друштво знања

рајање пројекта: 2006-2010.
Финансијер пројекта: Министарство науке Републике Србије
Број пројекта: 149001
Руководилац пројекта: др Славица Максић, научни саветник
Истраживачки тим: PDF

O ПРОЈЕКТУ

Знање се у савременим друштвима опажа као основни ресурс због чега повећање квалитета и ефикасности образовања представља заједнички стратешки циљ за Европу у првој деценији трећег миленијума. Школа треба да омогући постизање квалитетнијих исхода процеса сазнавања и социјализације ученика као будућих креатора и носилаца друштвеног развоја. Како обезбедити квалитетно образовање у условима када се знање мења брзином коју измене у курикулумима, уџбеницима и обуци наставника тешко могу да прате?
Основни предмет истраживања је процес сазнавања у школи и услова који омогућују постизање квалитета знања: усвајање и развој појмова; наставне стратегије и стратегије учења; личне перспективе, породичне прилике и школско постигнуће ученика којима постојећи систем образовања не одговара; управљање разредом које ће обезбедити реализацију планираних наставних активности и уважити капацитете и потребе ученика; развој еманципаторних потенцијала, талената и креативности ученика кроз регуларне школске садржаје и активности; образовање наставника за рад са ученицима који ће стварати друштво знања и живету у њему; сарадња породице и школе у циљу постизања повољнијих васпитно-образовних и социјализацијских исхода. Пројекат у целини треба да пружи знања о природи наставног процеса и о функционисању образовног система која могу да допринесу креирању националне образовне политике, унапређивању непосредног управљања школом и разредом и квалитетнијем професионалном оспособљавању наставника.

РЕЗУЛТАТИ РАДА У ПЕРИОДУ 2006-2008. ГОДИНЕ

У току рада на пројекту у прве три године, планиране су и успешно реализоване следеће активности:

  • Анализа промена у школском систему Србије и разматрање перспектива даљег развоја;
  • Проучавање природе знања, процеса сазнавања и корелата школског постигнућа;
  • Испитивање реализације наставе;
  • Испитивање комуникације у школи;
  • Испитивање сарадње породице и школе;
  • Анализа проблема управљања знањем.

Као резултат рада на пројекту у периоду 2006-2008. у издању Института објављено је дванаест монографија и два зборника радова. Такође, организовано је шест научних конференција, од којих су четири  биле међународног карактера,  једна са међународним учешћем и једна националног карактера: 
 

 

МОНОГРАФИЈЕ (2006 -2008)

 КОНФЕРЕНЦИЈЕ (2006 -2008)

-На путу ка друштву знања: Образовање и васпитање у Србији у периоду транзиције
-Систем знања у настави
-Подстицање креативности у школи
-Претпоставке успешне наставе
-Поглед у разред
-Подстицање ученика похвалом и наградом
-Осећајно везивање: теорија, истраживања, пракса
-Апорије образовања за демократију;
-Сарадња школе и породице, претпоставке, тешкоће и могућности
-Вршњачки односи и школски успех
-Музички таленат и успешност
-Евалуација креативних активности у тематској настави
-Образовање у земљама у транзицији
-Obrazovanije v epohu peremen
-Језик и индивидуалне разлике: домети и ограничења различитих приступа проучавању језичких способности

-Образовна постигнућа у основној школи – TIMSS 2003 у Србији (Београд, 2006) 
-Сарадња школе и породице (Београд, 2006)
-Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији (Београд, 2007)
-Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (Нови Сад, 2006, 2007 и  2008)
-Квалитативна истраживања у васпитању и образовању (Београд, 2008)
-Припрема деце за полазак у школу (Београд, 2008)

 

Детаљнији извештај о резултатима рада на пројекту од 2006. до 2008. године

Резултати спроведених истраживања имају своју непосредну примену у стручном усавршавању просветног кадра у земљи, које сарадници изводе кроз акредитоване семинаре, уз подршку Министарства просвете.