Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Билатерални пројекат са Словенијом (2014-2015)

Образовање и транзиција ка одраслости
у визијама будућности младих Србије и Словеније

Назив пројекта: "Образовање и транзиција ка одраслости у визијама будућности младих Србије и Словеније" (евиденц.бр. 451-03-3095/2014-09/62)
Руководилац српског пројектног тима
: др Нада Половина, научни саветник
Научноистраживачка организација у Србији
: Институт за педагошка истраживања, Београд
Научноистраживачка организација у Словенији
: Педагошки Инштитут, Љубљана (Educational Research Institute)

vizija slovenija

О пројекту
Циљеви пројекта:
У билатералном пројекту (2014-2015) "Образовање и транзиција ка одраслости у визијама будућности младих Србије и Словеније" поређене су визије будућности младих који живе у Србији и Словенији у четири важна домена функционисања: образовање и каријера, међуљудски односи са породицом и пријатељима, партнерство и родитељство, друштвени ангажман. Циљ истраживања био је да се испита како се различити транзициони путеви друштвених промена у Словенији и Србији одражавају у визијама будућности данашње генерације адолесцената. Истраживање је реализовано на репрезентативном узорку који је у Србији чинило 2000 ученица/-ка завршних разреда 93 средње школе (гимназије, средње стручне школе – четворогодишње и трогодишње) у четири региона Србије, док је у Словенији узорак чинило 900 ученица/-ка из 12 статистичких регија.

Почетни тим чинили су:
др Нада Половина, научни саветник- руководилац пројекта;
МА Ивана Јакшић, истраживач сарадник -секретар пројекта;
др Славица Шевкушић, виши научни сарадник
др Јелена Павловић, виши научни сарадник
Драгана Гундоган, истраживач сарадник (заменила је МА Смиљану Јошић)

У склопу реализације главног истраживања тим је проширен.
Проширени тим чинили су:
др Јелена Станишић, истраживач сарадник
МА Младен Радуловић, истраживач приправник

Објављени радови:
Gril, A., Polovina, N., Ćirović, I., Autor, S., Radulović, M. (2018). The reflections of value changes in adolescents' anticipation of possible career selves in Slovenia and Serbia, in N. Lebedeva /Ed./: Changing values and identities in post-communist world (chapter 23, pp. 383-403). Izdavač: Springer ISBN 978-3-319-72616-8, DOI 10.1007/978-3-319-72616-8

Stanišić, J., Radulović, M., & Gundogan, D (2018). Planning Career in Serbia: Which Factors are Important for Young People. In *Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times*, Proceedings of International Scientific Conference EMAN ), Full papers, March 22nd, 2018, Ljublјana, Slovenija (502-509). Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Koper: Faculty of Management; Maribor: Doba Business School; Skopje: Integrated Business Faculty; Zaječar: Faculty of Management, 2018. ISBN 978-86-80194-11-0,
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018

Радуловић, М., Аутор, С. & Гундоган, Д. (2017). Образовање родитеља и образовне аспирације деце: случај Србије и Словеније. Социологија, Год. 59, Br. 3., 339-350.
DOI: 10.2298/SOC1703339R

Гундоган, Д., Радуловић, М. (2017). Како млади у Србији перципирају свој будући друштвени положај. У Ј. Пешић, А. Мирков, В.Бацковић (ур.), Глобална криза неолибералног облика капиталистичке регулације и локалне последице: случај Србије, књига апстраката, 17-18. новембар 2017., Београд (39-40). Београд: Институт за социолошка истраживања (Србија).

Polovina, N., Jošić, S. (2019)."Vision of personal future as a tool for supporting Adolescent’s management of one's own development". U "Proceedings of International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 (in press)