Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Васпитање и образовање за изазове демократског друштва

Трајање пројекта: 2001-2005.
Финансијер пројекта: Министарство науке Републике Србије
Број пројекта: 1429


О пројекту

Предмет проучавања су промене које треба да обезбеде модернизацију васпитно-образовног система и усклађивање основног и средњег школовања са системима развијених земаља. Поред преиспитивања улоге и места школе у друштву, истраживање се концентрише на промене у садржајима, облицима и методама рада и на промену положаја ученика у настави с циљем да се обезбеди стицање квалитетнијег знања, развој виших менталних процеса, интересовања и талената, усвајање универзалних људских вредности и демократизација школе. Предност се даје интеркултуралном учењу и плуралитету идеја, као и унапређивању комуникацијских вештина, спремности на сарадњу и креативним испољавањима ученика.
Циљ истраживања је побољшање модела школског образовања и васпитања, чију суштину чини: усмереност наставе на активност ученика који се оспособљава да решава и поставља питања, да учи кроз истраживање и да користи своје способности и таленте; развој критичког мишљења, интелектуалне и социјалне активности као основе за одговорно укључивање у живот у грађанском друштву; развој демократских вредности које доприносе толеранцији и разумевању у вишеетничкој, вишеконфесионалној и вишејезичној средини.