Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

КОЛЕКЦИЈА ПРОЦЕНЕ

2 kolekcija proceneДруга колекција је КОЛЕКЦИЈА ПРОЦЕНЕ.
Овде можете пронаћи целу публикацију: ЧЕК ЛИСТА „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ“: Инструменти за процену неговања различитости на нивоу организационе културе, климе и компетенција особља.

У оквиру ње смо направили чек листу за самоевалуацију сваке организације/институције која ради са младима. Полазну основу за конципирање чек листе „Револуција различитости“ чине савремена и релевантна теоријска сазнања о кључним елементима уважавања различитости у установама/организацијама које раде са децом и младима, а који се идентификују у домену културе и климе установе/организације, те индивидуалних културалних компетенција руководства и запослених.

Након прегледа теоријских основа уважавања различитости, приступљено је прегледу постојећих алата за процену уважавања различитости (упитници, протоколи за интервју, чек листе, скале) на свим нивоима функционисања установе/организације (култура, клима, индивидуалне компетенције актера установе/организације) које раде са децом и младима у оквиру образовноваспитног система, социјалне заштите и омладинског рада. Садржај чек листе конципиран је на основу прегледа, анализе, интеграције и адаптације укупно 43 различита алата за процену уважавања различитости, (детаљно приказаних у наредном поглављу).

Након иницијалне израде чек листе, она је пилотирана у три земље (Србија, Италија, Словенија). У свакој земљи обављено је тестирање културалне универзалности чек листе, као и тестирање самих ставки. Узорак је, у свакој земљи, обухватио руководиоце и запослене из три сектора – омладинског рада, образовања и социјалног рада. Финална чек листа израђена је на основу повратних информација добијених кроз процес пилотирања.

Чек листа „Револуција различитости“ креирана је са намером да служи као скрининг уважавања различитости у свим доменима функционисања једне установе/организације – домен културе, домен климе и домен индивидуалних културалних компетенција актера – руководства и запослених. Формулисане су две верзије чек листе – једна за руководство и једна за запослене. Чек листа за руководство има укупно 33 ставке (по 11 ставки за сва три домена – култура, клима и културалне компетенције), док чек листа за запослене има 35 ставки (11 ставки за домен културе, 13 ставки за домен климе и 11 ставки за домен културалних компетенција). На крају чек листе, у обе верзије, руководству и запосленима је дата могућност да напишу до три ствари на којима је потребно и могуће радити у циљу унапређења уважавања различитости у установи/организацији – односно да предложе приоритете за унапређење.

Скрининг и процена уважавања различитости у установи/организацији може обухватати три корака, односно три нивоа процене:

  1. Први ниво процене уважавања различитости у установи/организацији подразумева попуњавање чек листе од стране руководства (на пример, директор, в.д. директор, заменик директора, секретар, правник). На основу првог корака процене, руководство има могућност да стекне увид у позитивну праксу уважавања различитости у установи/организацији, али исто тако може мапирати и одређене пропусте и простор за унапређење, што даље отвара простор за планирање конкретних интервенција на плану побољшања уважавања различитости у својој установи/организацији. Уколико се процени да је потребно добити „објективнију“ и обухватнију слику о уважавању различитости у установи/организацији, руководство може приступити другом кораку процене.
  2. Други ниво процене подразумева дистрибуцију чек листе свим запосленима у установи/организацији, како би се сагледало и њихово виђење уважавања различитости у различитим доменима функционисања. На овај начин, руководство може добити увид у запажања запослених, која могу бити слична, али исто тако и потпуно супротна запажању руководства, што отвара простор за нове конструктивне дискусије и унапређење функционисања установе/организације.
  3. Трећи ниво процене служи детаљној и дубинској процени једног или оба домена институционалног функционисања (култура и/или клима) или исцрпној процени индивидуалних културалних компетенција руководства и/или запослених. Након што ураде брзи скрининг користећи чек листу и добију прелиминарни увид у функционисање своје установе/организације у погледу његовања различитости, у трећем, последњем, кораку процене руководству и/или запосленима је на располагању листа од 43 алата за процену уважавања различитости у установи/организацији (на свим нивоима функционисања). Руководство и запослени могу да, са креиране листе од 43 алата за процену уважавања различитости, одаберу онај који им највише одговара с обзиром на описане карактеристике алата за процену (тип алата за процену – чек листа, упитник, скала; домен функционисања који процењује – култура, клима и/или културалне компетенције; сектор – образовање, социјална заштита и/или омладински рад; циљна група којој је намењен инструмент; број ајтема), те да приступе одабраном алатом и стекну детаљан увид у ниво уважања различитости на конкретном домену функционисања (институционалном и/или индивидуалном). Листа алата погодних за процену културе/климе/компетенција доступна је у трећем поглављу публикације.

Овде можете да се крећете ка КОЛЕКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ, КОЛЕКЦИЈИ ДОБРЕ ПРАКСЕ, или назад до општих информација о ПАКЕТУ РАЗЛИЧИТОСТИ.