Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2016 Унапређивање квалитета образовања у основним школама

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Организатор:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Институт за педагошка истраживања у Београду и Завод за унапређивање образовања и васпитања

Датум и место одржавања:

14. октобар 2016. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Јелена Теодоровић

Председник организационог одбора:

др Ивана Ђерић


ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Институт за педагошка истраживања у Београду и Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Коменијус IEEPS пројекта „Унапређивање образовне ефективности основних школа”, организовали су Међународну научну конференцију „Унапређивање квалитета образовања у основним школама” која је одржана 14. октобра 2016. године на Учитељском факултету у Београду. Конференција је била акредитована као облик стручног усавршавања запослених у образовању. 

Основни циљ конференције тицао се промовисања научно заснованих налаза о чиниоцима квалитетног основношколског образовања. Конференција је била усмерена на идентификовање најзначајнијих фактора који омогућавају стицање функционалних знања ученика, развијање критичког мишљења, мотивације и интересовања и постизање других позитивних образовних исхода. Конференција је била посвећена темама:  

 • Индивидуални чиниоци образовних исхода (социоекономски, психолошки и други)
 • Чиниоци квалитетне наставе (наставници, наставне методе и облици рада, разредна клима и други)
 • Унапређивање образовања на нивоу школе (школска клима, сарадња, лидерство и друго)
 • Образовне политике и квалитетни образовни исходи (вредновање школа, курикулум, професионални развој наставника, финансирање школа и друго).

Председник програмског одбора

др Јелена Теодоровић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу

Чланови програмског одбора                                                                                                     

 1. др Леонидас Киријакидес, редовни професор, Одељење за образовање, Универзитет на Кипру, Никозија, Кипар
 2. др Хараламбос Хараламбус, доцент, Одељење за образовање, Универзитет на Кипру, Никозија, Кипар
 3. др Јан Ван Дам, професор емеритус, Центар за образовну ефективност и евалуацију, Католички универзитет у Лувену, Белгија 
 4. др Мика Риску, директор Института за лидерство у образовању, Универзитет Јиваскила, Финска
 5. др Гашпер Цанкар, виши саветник и истраживач, Државни испитни центар, Љубљана, Словенија
 6. др Беатрис Дефреине, доцент, Факултет за психологију и педагошке науке, Католички универзитет у Лувену, Белгија 
 7. Маргарита Кристофоридоу, доцент, Одељење за Лидерство у образовању и менаџмент, Кипарски међународни институт за менџмент, Никозија, Кипар
 8. др Овидиу Гавриловици, доцент, Факултет за психологију и педагошке науке, Универзитет Александар Иону Куза, Румунија
 9. др Вилмош Вас, ванредни професор, Будимпештански метрополитен универзитет, Будимпешта,  Мађарска
 10. др Биљана Требјешанин, редовни професор, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
 11. др Вера Спасеновић, ванредни професор, Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 12. др Весна Петровић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
 13. др Ивана Ђерић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
 14. др Ирена Голубовић-Илић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
 15. др Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд
 16. др Јелена Радишић, постдокторант и истраживач, Факултет за образовне науке, Универзитет у Ослу
 17. др Јелена Старчевић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
 18. др Миља Вујачић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
 19. др Снежана Мирков, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд

Председник Организационог одбора

др Ивана Ђерић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови Организационог одбора

 • МА Драган Весић, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • др Ирена Голубовић-Илић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
 • др Бојана Димитријевић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу
 • др Весна Петровић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу

 

Конференцију су отворили:

 • доц. др Јелена Теодоровић, председник Програмског одбора Конференције, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 • др Николета Гутвајн, директор Института за педагошка истраживања, Београд
 • проф. др Зоран Аврамовић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд

Уводна саопштења на Конференцији имали су Јелена Теодоровић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ирена Латиновић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Србија, Јан Ван Дам (Jan Van Damme), Факултет за психологију и педагошке науке Кулак, Универзитет у Лувену, Белгија; Леонидас Киријакидес (Leonidas Kyriakides)Одељење за образовање, Универзитет на Кипру, Никозија, Кипар; Дарко Зупанц и Гашпер ЦанкарДржавни испитни центар, Љубљана, Словенија.

На Конференцији је учествовао значајан број научника и истраживача у области образовања из земље и иностранства (Кипар, Белгија, Румунија, Хрватска, Словенија, Црна Гора). Посебан допринос квалитету рада Конференције дали су радови практичара (васпитача, учитеља и стручних сарадника), као и њихово активно учешће током дискусије међу присутнима на Конференцији. Намера је била да ова Конференција подстакне отворени дијалог и ефикаснију сарадњу истраживача, доносилаца одлука, наставника, стручних сарадника и директора школа.

 

Основни закључци са Конференције

 • Истакнут је значај проучавања и преиспитивања квалитета наставе на три нивоа: микро (проучавање наставе и наставника), мезо (ниво образовних политика) и макро (проматрање образовања у ширем друштвеном контексту).
 • Указано је на неопходност партиципативног и на истраживањима заснованог приступа планирању и програмирању наставе;
 • Истакнуто је да је потребно унапредити способности учитеља да репрезентују апстрактне математичке појмове на различите начине како би ученицима били конкретнији и самим тим лакши за усвајање;
 • Указано је на сложеност феномена школског насиља и издвајање великог броја тешкоћа у процесу истраживања и развијања интервентних и превентивних програма;
 • Наглашено је да је потребно је даље истраживати начине који утичу на развијање и подстицање читалачких компетенција ученика.

Надамо се да ће представљени резултати истраживања и закључци који су изведени на Конференцији допринети конципирању промена у образовним политикама у правцу унапређивања квалитета образовања ученика у основним школама. 

Више информација о пројекту у оквиру којег се се одвијала Конференција можете наћи на страници http://ieeps.edu.rs/sr/.

4

11