ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва
Трећа научна конференција са међународним учешћем

ИНКЛИЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

15. јун 2012. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

Проф. др Слободанка Гашић Павишић

Председник организационог одбора:  др Слађана Миленковић 

 

Секретари:

Владета Милин (генерални секретар)

Дарко Дражић

Циљ конференције био је приказивање теоријских и емпиријских научних проучавања, размена мишљења, ставова и нових искустава у области предшколског и основношколског васпитања и образовања у инклузивним условима. Конференција је била интердисциплинарног карактера, тако да је постојала дискусија између представника различитих научних дисциплина који се баве проблемима дечјег развоја и образовања и проблемима инклузивног образовања. Поред научног значаја, конференција је допринела јаснијем уочавању препрека у спровођењу инклузивног образовања у Србији и указивању на могућности за њихово превазилажење. 

Конференцијом су обухваћене три тематске области: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИНКЛУЗИВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

  • Услови за спровођење квалитетног инклузивног васпитања и образовања
  • Сарадња предшколске установе, школе и породице у циљу подршке развоју и учењу деце са посебним образовним потребама у инклузивним условима
  • Професионална припрема предшколских васпитача,учитеља и наставника за рад у инклузивним условима
  • Резултати испитивања и праћења квалитета и ефеката инклузивног образовања


МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У РЕДОВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

  • Прилагођавање програмских садржаја образовним потребама деце са сметњама у развоју у редовној предшколској установи и основној школи
  • Методе и облици организације васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју у редовној предшколској установи и основној школи
  • Примена савремене образовне технологије као подршка учењу и развоју деце са сметњама у развоју у инклузивним васпитно-образовним условима


ДАРОВИТОСТ И ИНКЛУЗИЈА НА ПРЕДШКОЛСКОМ И ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

  • Школовање и учење даровите деце : посебно или инклузивно?
  • Стратегије за пружање подршке даровитој деци у оквиру инклузивног концепта
  • Деца са двоструким посебним потребама: даровитост и сметње у развоју