ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

Четврта научна конференција са међународним учешћем

ИНКЛИЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици, Савез учитеља Србије

Датум и место одржавања:

14. јун 2013. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

Проф. др Слободанка Гашић Павишић

Секретари:

Смиљана Јошић и Мирјана Николић

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре из Сремске Митровице и Савез учитеља из Београда 14. јуна 2013. године организoвали су четврти пута заредом Конференцију са међународним учешћем ,,Инклузија у предшколској установи и основној школи”. Ове године акценат је стављен на ,,Континуитет инклузивног образовања и васпитања у предшколској установи и основној школи”. Циљ конференције био је да се укаже на значај који у развоју детета са посебним образовним потребама има прелазак  из једног образовног нивоа у наредни ниво и да се испита и одреди  деловање различитих фактора који утичу на овај процес.  Имајући у виду да је повезаност и усклађеност  између  васпитнообразовног рада у предшколској установи и  основној школи један од битних услова за успешну реализацију инклузије на основношколском нивоу, посебан циљ конференције био је да се добије увид у континуитет или дисконтинуитет  у програмским садржајима, методици, организацији и квалитету рада  у предшколској  установи и основној школи у Србији. 

Тема овогодишњег скупа окупила је у Сремској Митровици предаваче из Америке, Хрватске, Македоније и Србије. Радови су били груписани у тематске целине у оквиру којих су обрађиване различите теме: компетенције васпитача за рад са децом која имају сметње у развоју, рад са талентованом децом, компетенције учитеља за рад у инклузивним одељењима. На тај начин је створена прилика да се размене искуства, нове информације и методе у раду, што све заједно доприноси стварању боље средине и услова за напредак инклузије у образовању.