ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

Пета међународна научна конференција 

»Инклузија у предшколској установи и основној школи«

Савремени приступи инклузивном образовању 

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Словенија

Датум и место одржавања:

13. јун 2014. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Николета Гутвајн

Секретари:

Наташа Лалић Вучетић и Драгана Стоканић

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре из Сремске Митровице и  Педагошки факултет Универзитета у Приморском из Словеније 13. јуна 2013. године организoвали су Пету међународну научну конференцију ,,Инклузија у предшколској установи и основној школи” Савремени приступи инклузивном образовању.

Ове године акценат је стављен на континуирани професионални развој запослених у образовању који представља важан предуслов за унапређивање квалитета васпитања и образовања деце предшколског и школског узраста. Резултати истраживања презентовани у оквиру рада секција, као и динамична дискусија учесника конференције, показују да је један од најактуелнијих проблема у реализацији инклузивног образовања недовољна професионална припремљеност васпитача за рад у инклузивним условима. Утврђено је да водећи извор оптерећења и стреса код васпитача и наставника који раде у инклузивним условима представља: а) негативна самопроцена професионалне компетентности за рад у инклузивним условима, и б) одстуство адекватне помоћи и подршке за рад са децом са посебним потребама. Проблеми у реализацији инклузивног образовања, који су уочени у Србији, нису решени на задовољавајући начин ни у земљама које имају много дужу традицију инклузивног образовања и боље економске услове за његово спровођење. Изложени налази упућују на то да су неопходне промене у систему иницијалног образовања и професионалног развоја васпитача кроз успостављање сарадње између институција високог образовања, истраживачких центара и света рада. Када је реч о даљим правцима развоја инклузивног образовања код нас и у свету истиче се модел инклузије схваћен као концепт заједничке школе који пружа свој деци једнаке могућности. Фокус је на развоју инклузивног окружења и подстицању процеса инклузије као образовне и друштвене вредности. У домену подстицања квалитета и унапређивања процеса инклузивног образовања очекује се активно и партнерско учешће свих актера васпитнообразовног процеса уз уважавање перспективе целоживотног образовања.

Тема овогодишњег скупа окупила је 111 предавача из земље и 34 предавача из иностранства (из Русије, Румуније,  Словеније,  Хрватске,  Грчке,  Бугарске,  Републике Македоније и Пољске). Радови су били груписани у четири тематске целине у оквиру којих су обрађиване различите теме:

1. инклузивно образовање из перспективе различитих учесника васпитнообразовног процеса: ставови и компетенције, 
2. актуелни проблеми у реализацији инклузивне наставе, 
3. специфичности учења и развоја деце са сметњама у развоју и 
4. правци развоја инклузивног образовања код нас и у свету: препреке и могућности.

На тај начин је створена прилика да истраживачи  из различитих земаља размене корисне информације и искуства на теоријском и практичном плану.

Sremska Mitrovica slika 1Sremska Mitrovica slika 2