Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Округли сто Припрема деце за полазак у школу (2008)

Округли сто

 ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Организатор: Институт за педагошка истраживања у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања 
Датум и  mесто одржавања: 23. децембар, 2008., Београд
Председник Програмског одбора:  Др Емина Копас-Вукашиновић
Генерални секретар: Ивана Станковић
Секретари: Мр Миља Вујачић, Оливера Вејиновић
 
Скуп је био националног карактера, а за циљ је имао сагледавање и разматрање актуелних питања реализације Припремног предшколског програма. Према правилнику о Општим основама предшколског програма, од школске 2006/ 07. године овај програм се реализује као део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања и остварује се у оквиру институционалног предшколског васпитања и образовања.
 
Учеснике скупа су поздравили: председник Националног просветног савета и декан Учитељског факултета проф. др Александар Јовановић, затим проф. др Слободанка Гашић-Павишић, директор Института за педагошка истраживања у Београду. Своја излагања на скупу су имали научни радници, стручни сарадници, васпитачи и учитељи, који се баве теоријским сагледавањем могућности реализације васпитно-образовних активности у систему предшколског васпитања и образовања, као и самом реализацијом актуелног Припремног предшколског програма. Организована су четири уводна излагања. Проф. др Емил Каменов, аутор актуелног Модела Б Општих основа предшколског програма, говорио је о потреби успостављања континуитета између дечијег вртића и школе. Проф. др Слободанка Гашић-Павишић је истакла значај и резултате досадашње евалуације Припремног предшколског програма. Др Јасмина Клеменовић се истакла значај сагледаних родитељских очекивања и њиховог укључивања у активности предшколске уастанове, у функцији припреме њихове деце за полазак у школу. Др Емина Копас-Вукашиновић се у свом уводном излагању бавила питањима стручног усавршавања васпитача у домену припреме деце за наставу почетног писања. У оквиру осталих саопштења говорило се о различитим функцијама Припремног предшколског програма, о сарадњи предшколске установе са породицом, у функцији припреме детета за полазак у школу, о васпитачу као фигури осећајног везивања, социо-емоционалној и говорно-језичкој спремности деце за полазак у школу, о значају физичких и музичких програмских садржаја и активности, као и о специфичностима припремне предшколске групе, која егзистира у школи за основно образовање одраслих, у Београду. 
 
У закључцима је сумиран тематски оквир скупа. Изложени су евидентни специфични проблеми, са којима се најчешће васпитачи срећу у реализацији Припремног предшколског програма. Ови проблеми се односе на временску артикулацију активности из програма, временску и просторну организацију рада са децом, величину групе, избор дидактичког и осталог материјала, обученост и припремљеност васпитача за рад, облике сарадње васпитача и родитеља. Предложене су мере за превазилажење истакнутих проблема, које подразумевају јединствено деловање свих актера у систему институционалног предшколског васпитања и образовања, а у функцији припреме сваког детета за полазак у школу.