Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РУСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ПРИЈАТЕЉСТВА НАРОДА

РУСКИ ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, СПОРТА, ОМЛАДИНЕ И ТУРИЗМА

АКАДЕМИЈА УПРАВЉАЊА МУП РУСИЈЕ

ИНСТИТУТ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (СРБИЈА)

ИНФОРМАТИВНО ПИСМО

Поштоване колеге!

29 – 30 марта 2022. г. у Руском унивезитету пријатељства народа биће одржана Међународна научно-практична конференција

«САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ»

На конференцију позивамо професорски састав универзитета, научне сараднике, студенте на докторским студијама, практичне психологе и педагоге, сараднике образовних установа.

Основни домени рада конференције:

- Самореализација личности и образовање у епохи дигитализације.

- Самореализација у условима дигитализације професионалног окужења.

- Екстремни типови делатности: проблеми и могућности самореализације.

- Савремени проблеми и перспективе самореализације код припадника органа реда.

- Самореализација личности у крос-културним и породичним односима.

- Активација самореализације и превентива социјалних ризика код деце и младих.

Програм конференције подразумева провођење пленарног и тематског заседања, „округлог стола“ и радионица.

На основу материјала конференције биће објављена збирка (cа индексом ISBN, регистрацијом у РИНЦ), са чланцима, који одговарају горенаведеној проблематици.

Радни језици конференције су руски и енглески.

За стране учеснике објављивање чланака је бесплатно!

ФОРМАТ ЧЛАНКА МОРА ОДГОВАРАТИ СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛИМА

Обим : до 7 страница

Компјутерски формат: чланак је неопходно саставити у програму Microsoft Office Word (*.doc или *.docх); писмо Times New Roman; величина слова 12; растојање између редова 1,0; без нумерације страница; маргине: горња – 6,1 см, доња – 6,5 см, десна и лева 4,9 см; одступање пасуса – 1 см;

Структура текста (погледати образац у прилогу 2):

- назив чланка (болдованим, штампаним, ВЕЛИКИМ СЛОВИМА, централно форматирање)

- два реда ниже: иницијали и презиме аутора (болдованим, косим, малим словима, централно форматирање)

- један ред ниже - место рада аутора: за сваког аутора: пун назив високошколске установе, организације и др.; град, држава (малим словима, централно форматирање)

- два реда ниже: анотација садржаја чланка (5-7 редова);

- један ред ниже: списак кључних речи (5-7);

- два реда ниже: превод на енглески језик назива чланка;

- један ред ниже: транскрипција имена и презимена аутора на енглески језик;

- један ред ниже: званични превод на енглески језик назива организације, града и државе;

- један ред ниже: званични превод на енглески језик анотације и кључних речи;

- два реда ниже: текст чланка;

- уколико је неопходно текст може да садржи не више од 2 таблице и 1 цртежа, који морају имати наслов и морају бити део текста (не смеју прелазити границе маргина); све колоне и редови у таблицама морају имати наслове; цртежи морају бити јасни и у црно-белој боји; скраћенице које се користе у таблицама и цртежима морају бити објашњене (белешка испод таблице или цртежа);

- испод текста се налази списак литературе (не више од 7 литературних извора!), величина слова 10. По азбучном редоследу се указују подаци литературних извора, на које постоје референце у самом тексту чланка. Прво се исписују литературни извори на руском, а затим на страном језику. Референце на литературу се пишу на следећи начин: у тексту се у квадратним заградама уписује број који одговара броју извора на списку коришћене литературе (пример: [1]). Фусноте нису дозвољене. При коришћењу цитата обавезно је указати страницу извора (пример: [3, с. 17];

- списак литературе улази у општи обим чланка – пише се после основног текста, величином слова 10, испод наслова Литература по азбучном реду, нумерисање у квадратним заградама (пример: [1]).

ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ И МАТЕРИЈАЛИ СЕ ПРИМАЈУ

до 15. марта 2022. г.

на e-mail: psychologyrudn22@yandex.ru

Организациони одбор задржава право да одбаци чланке који нису релевантни за теме конференције, погрешно преведени на енглески језик или дизајнирани у супротности са захтевима публикације.

Материјали послати после 15. марта 2022. године неће бити прихваћени!

Правила за попуњавање пријавног писма:

- тема: «Заявка на конференцию /март/2022» или «Материалы конференции/март/2022»;

- пријавно писмо треба да садржи:

1) материјал конференције (чланак), који је оформљен у складу са указаним правилима (назив документа – Тема чланка_Име и презиме аутора);

2) пријаву за конференцију (пример: прилог 1) (назив документа – Заявка_Име и презиме аутора);

КОНТАКТ:

Поштанска адреса Организационог одбора: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2, кафедра социальной и дифференциальной психологии РУДН (каб. 627);

Телефон: (495) 434-43-64, (495) 787-38-03 (доб. 12-67);

E-mail: psyhologyrudn22@yandex.ru

Прилог 1

Подаци о учеснику Међународне научно-практичне конференције

Самореализација личности у епохи дигитализације: глобални изазови и могућности“

(попунити све без скраћеница)

1.

Презиме и име/Фамилия, имя, отчество

 

2.

Држава/Страна

 

3.

Град/Город

 

4.

Место рада, студирања (универзитет, катедра и др.)/Место работы или учебы (вуз, кафедра и т.п.)

 

5.

Положај / должность

 

6.

Научни степен, звање / Ученая степень, звание

 

7.

Телефон

 

8.

E-mail

 

9.

Форма учешћа, изабрати/

Форма участия, выбрать

Редовно са наступом/Очное с выступлением

Редовно без наступа/Очное без выступления

Ванредно(само објављивање чланка)/Заочное (только публикация статьи)

10.

Назив наступа/чланка / Название выступления/статьи

 

11.

Поштанска адреса (уколико желите да добијете збирку конфереције поштом) / Почтовый адрес (в случае, если Вы хотите получить сборник по почте)

 

Прилог 2

ОБРАЗАЦ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

С.И. Кудинов

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Текст анотације, који треба да одражава главне одредбе чланка (5-7 редова).

Кључне речи: 5-7 речи (фраза) које доприносте индексирању чланка у претраживачима.

SELF-REALIZATION OF PERSONALITY IN A POLICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

S.I. Kudinov

Peoples' Friendship University of Russia, (RUDN University), Moscow, Russia

Abstract. (5-7 lines)

Keywords: 5 - 7 words (phrases), contributing to indexing articles in search engines.

Текст чланка

Литература

1. Кудинов С.И. Дифференциальная психология: проблемы и перспективы. Вопросы психологии. -2002.- №6 .- С. – 144.

2. Кудинов С.И. Психофизиологические предпосылки проявления аддикций личности: монография. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2007 г. – 180 с.

3. Kudinov.S. I., Kudinov.S.S., Mikhailova O.B. The Role of Persistence in Students’ Self-Realization //International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education Vol. 5, No. 2, 2017. C.19-25.