Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

О ИНСТИТУТУ

Организациона структура

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

УПРАВНИ ОДБОР

НАУЧНО ВЕЋЕ

НАУЧНО ВЕЋЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ И БИБЛИОТЕКА

Институт за педагошка истраживања је прва самостална научноистраживачка установа у Србији која проучава процес васпитања и образовања. Институт је основан 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије донело Уредбу о оснивању Института за педагошка истраживања (Службени гласник Народне Републике Србије, Година XV, Број 54, 30. децембар 1959. године).

ОД ОСНИВАЊА ИНСТИТУТА ДО ДАНАС ПРИОРИТЕТНЕ ДЕЛАТНОСТИ СУ:

  • проучавање теоријских и методолошких проблема васпитања и образовања;
  • интердисциплинарна истраживања значајних проблема васпитно-образовне теорије и праксе;
  • организовање научних скупова чији је циљ обавештавање о резултатима истраживања и размена научних сазнања са научном и стручном јавношћу;
  • публиковање монографија, зборника, приручника и других научно-стручних радова из програмске делатности Института;
  • успостављање и развијање сарадње са сродним научним институцијама у земљи и иностранству;
  • реализација програма стручног усавршавања запослених у образовању.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Институт за педагошка истраживања је реализатор међународног истраживања постигнућа ученика основне школе у области математике и природних наука (Trends in International Mathematics and Science Stu) – TIMSS 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019). Институт је, такође, реализатор међународног истраживања образовних постигнућа ученика трећег разреда у области математичке и читалачке писмености (Literacy and Numeracy Assessment) – LaNA 2019. Институт у партнерству са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања учествује у реализацији међународног истраживања развоја читалачке писмености (Progress in International Reading Literacy Study) – PIRLS 2021 у Србији.

НАУЧНИ СКУПОВИ

Током свог шездесетогодишњег рада Институт за педагошка истраживања је организовао преко 50 међународних и националних научних конференција. Покренута су два циклуса научних конференција под називом „Педагошка истраживања и школска пракса“ и „Инклузија у предшколској установи и основној школи“, циклус симпозијума Технологија, информатика, образовање“, као и рад тзв. „округлих столова“.

САРАДЊА

Институт сарађује са значајним бројем сродних научних и образовних институција у земљи и иностранству у оквиру реализације заједничких пројеката и различитих области своје професионане делатности.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Издавачка делетност Института усмерена је у три праваца: библиотека „Истраживачки радови“, библиотека „Педагошка теорија и пракса“ и часопис „Зборник Института за педагошка истраживања“.

У оквиру издавачке делатности Института до сада је објављено око 220 публикација, међу којима се налазе научне монографије, студије случајева, специјализоване публикације посвећене питањима која су била предмет научних скупова, округлих столова и симпозијума.

Зборник Института за педагошка истраживања је часопис који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из области васпитања и образовања.
Зборник има статус научног часописа међународног значаја (М24) верификованог посебном одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и излази два пута годишње. Од 1967. године до данас објављен је укупно 51 број.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека Института постоји од његовог оснивања, а у Регистар библиотека Србије уписана је 1997. године. Фонд библиотеке чини око 6700 домаћих и страних монографија и часописа, речника и енциклопедија. Библиотека је на располагању запосленима у Институту, спољним сарадницима, студентима и просветним радницима. Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ и бројним институтским и високошколским библиотекама. Преко сервиса KOBSON запослени у Институту имају приступ индексним базама и електронским издањима часописа (35 000 часописа).

ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Сарадници Института за педагошка истраживања имају вишегодишње искуство у реализацији програма стручног усавршавања запослених у образовању.  У последњих неколико година у више од 400 васпитнoобразовних институција широм Србије, наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори били су у могућности да стичу и надограђују знања и вештине из различитих области васпитнообразовног рада. Сви програми стручног усавршавања запослених у образовању су акредитовани и налазе се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

ИСТРАЖИВАЧИ

Институт за педагошка истраживања чини мултидисциплинарни истраживачки тим стручњака различитих профила: педагога, психолога, андрагога, дефектолога, социолога, филолога, методичаре наставе матемаике и информатике.