Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

TIMSS 2019 у Србији

Уреднице: Ивана Ђерић, Николета Гутвајн, Смиљана Јошић, Нада Шева
Издавач: Институт за педагошка истраживања

ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

Проф. др Слободанка Гашић Павишић, Факултет примјењених наука Универзитета Доња Горица у Подгорици

Теме којима се баве ови радови су изузетно актуелне и значајне, како са методолошког, теоријског, методичког, практичног становишта, тако и са становишта унапређивања образовне политике у Србији. Обрађени проблеми односе се на методологију истраживања ученичких постигнућа, факторе који утичу на постигнуће ученика из математике и биологије, мотивацију ученика за учење ових наставних предмета, развој геометријских појмова и мишљења, наставне програме из математике и природних наука, грешке ученика у решавању задатака из геометрије и биологије, утицај раног учења и ангажовања родитеља у раном учењу њихове деце на каснија дечја школска постигнућа, социјалну неједнакост у образовању у Србији. У радовима су примењени сложени методолошки и статистички поступци, који могу бити добар узор и подстицај за даља истраживања одабраних проблема. Добијене налазе прати разрађена, обухватна и документована дискусија, писана јасним академским стилом и заснована на обимној релевантној домаћој и страној литератури.

Проф. др Вера Спасеновић, Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Одговорне просветне власти требало би да се ослањају на налазе међународних испитивања постигнућа ученика приликом осмишљавања решења усмерених на унапређивање квалитета школског образовања и креирање даљих праваца развоја образовања. При томе, за успешно планирање образовних промена није довољно само стећи увид у постигнућа која ученици остварују у односу на њихове вршњаке из других земаља, већ је потребно сагледати и разумети контекст у оквиру кога се одвијају настава и учење, као и начине на које различити чиниоци делују на образовна постигнућа ученика. Управо ова публикација нуди такве анализе и, сходно томе, може да допринесе информисању стручне јавности и доносилаца одлука о адекватним образовним политикама.

Проф. др Оливера Гајић, Одсек за педагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

„Истраживачка студија се може оценити као изузетан водич кроз концептулни и методолошки оквир TIMSS истраживања, што је одредило ширину и дубину дискутовања појмова и суштинских идеја, а пажњу аутора фокусирало на утврђивање степена у којима породични и индивидуални, одељенски и школски чиниоци доприносе постигнућима ученика из математике и природних наука у четвртом разреду основне школе. Нема сумње да је реч о вредној публикацији која пружа учитељима, наставницима и стручним сарадницима корисне информације о квалитету постигнућа ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука, сазнања о начину деловања контекстуалних чинилаца на постигнућа, мотивацију и самопоуздање ученика, као и налазе о грешкама ученика током решавања задатака из математике и природних наука на TIMSS тесту“.

Књигу у целости можете да преузмете ОВДЕ.